Byggvarudeklaration ventilation

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 3 Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar Ej relevant Energislag Mängd och enhet Kommentar Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar Ej relevant Transportslag Andel % Kommentar Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar Ej relevant Emissionsslag Mängd och enhet Kommentar Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar Ej relevant Restprodukt Avfallskod Mängd Andel som återvinns Kommentar Materialåter- vinns % Energiåter- vinns % Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven? Ja Nej Om ”ja”, specificera: Övriga upplysningar: 6 Distribution av färdig vara Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? Ej relevant Ja Nej Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? Ej relevant Ja Nej Återtar leverantören emballage för varan? Ej relevant Ja Nej Är leverantören ansluten till REPA? Ej relevant Ja Nej Övriga upplysningar: 7 Byggskedet Ställer varan särskilda krav vid lagring? Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera: Varan skall förvaras väderskyddat Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera: Övriga upplysningar: 8 Bruksskedet Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? Ja Nej Om ”ja”, specificera: Filter Ställer varan krav på energitillförsel för drift? Ja Nej Om ”ja”, specificera: El krävs för drift Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan: a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka 5 år 10 år 15 år 25 år >50 år Kommentar b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=