Byggvarudeklaration ventilation

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 2 Finns miljödeklaration typ III för varan? Ja Nej Övriga upplysningar: 4 Innehåll (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.) Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: Ingående material/ Komponenter Ingående ämnen Vikt % alt g EG-nr/ CAS-nr (alt legering) Klassifi- cering Kommentar Stål Aluminium Zink (beläggning på plåt) Koppar 61% 24% 1% 2,1% 68467-81-2 7429-90-5 7440-66-6 Motorer, elektronik 3,2% Mineralull (isolering) Polymera material: Polyamid EPDM Polyuretan ABS Övrigt (filter etc.) 3,9% 2,5% 0,15% 0,01% 0,01% 2,13% 287922-11-6 25038-54-4 61789-00-2 64060-31-7 9003-56-9 Övriga upplysningar: Materialandelen varierar något beroende på aggregatmodell Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell. Ingående material / Komponenter Ingående ämnen Vikt % alt g EG-nr/ CAS-nr (alt legering) Klassifi- cering Kommentar Övriga upplysningar: 5 Produktionsskedet Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt: 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”. 3) Annan avgränsning. Ange vad: Redovisningen avser enhet av varan Redovisad vara Varans varugrupp Varans tillverkningsenhet Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan Ej relevant Råvara/insatsvara Mängd och enhet Kommentar Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan Ej relevant Materialslag Mängd och enhet Kommentar

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=